Alternate Text

نام بازی

نام بازی
آخرین بازی
سال انتشار

مرتب کردننام بازی

آسمانداران

پلتفرم

android

سال

2017

ناشر

نامشخص

ایجاد تخریب توسط بازیکن.نام بازی

pheonix1 : حمله به h3 نسخه کامل

پلتفرم

android

سال

2016

ناشر

نامشخص

ایجاد تخریب توسط بازیکن و نمایش انفجارهای مکرر.نام بازی

هشتمین حمله

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخص

خشونت همراه با نمایش جلوه خون.نام بازی

نبرد هور HD

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

مهاد - استودیو بازی و سرگرمی های ایرانی اسلامی ( سوشیانت شیراز)نام بازی

گذرگاه 3

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

گذرگاه 2

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

عبور از گذرگاه

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

شیوا پرداز کرمان

نمایش انفجار خفیف.نام بازی

دفاع سرخ

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

خط شکن : طلوع انتقام

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

نامشخصنام بازی

بازی سیمرغ HD

پلتفرم

android

سال

2015

ناشر

Blue Rabbit Game Studio